หนังสือคู่มือ

คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของสถานประกอบการ

คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของสถานประกอบการ

ศูนย์การเรียนนับเป็นสถานศึกษาประเภทใหม่ที่พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติกําหนด ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมจัดการ ศึกษาได้อย่างอิสระ ที่สําคัญสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรเข้า กับความต้องการขององค์กร และสามารถออกวุฒิบัตรในการสําเร็จ การศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่และเป็นครั้งแรกของ สังคมไทยที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานและสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาที่เรียกว่าศูนย์การเรียน ได้ด้วยตนเอง โดยได้รับการผ่อนคลายจากกฎระเบียบของรัฐในการ จัดการศึกษาเป็นอันมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรียังได้ให้การอุดหนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาสําหรับ ศูนย์การเรียนอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!
Close