ข่าวการศึกษา

รอฟังข่าว ก.ค.ศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน

เมื่อวันที่ 24 มิถุายน 2562 ก.ค.ศ. ได้  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน  โดยมี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม

โดยเหตุแห่งการประชุมครั้งนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๙ กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ด้วย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการฯ ดังกล่าวที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มไม่สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ ขาดความเชื่อมโยง เกิดความเหลื่อมล้ำในการเทียบเคียงการเข้าสู่ตำแหน่งฯในทางปฏิบัติ ซึ่งไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เกิดความเป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. (อ้างอิง https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/2695-2019-06-24-04-55-01.html )

ครูเราก็ต้องรอฟังข่าวว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ จะเกิดผลอะไรกับข้าราชการครู  อาจจะดีขึ้น หรืออาจจะยุ่งยากขึ้น ยังไม่สามารถตอบได้จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับการปรับปรุงจะประกาศออกมา ยังไงรอฟังข่าวอีกครั้งครับ

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close