งานราชการทั้งหมด

ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขต สังกัด สพฐ.

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4085 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ มาเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด ได้ทราบโดยทั่วกัน ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ การสมัครคัดเลือกตามประกาศข้างต้น ประเด็นในกรณี ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ มิได้ลงคําสั่งหรือรายการ ที่แสดงให้ทราบถึง “ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อํานวยการกลุ่ม” ขอให้ผู้ยื่นสมัครได้แนบคําสั่ง หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและถูกต้องในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้

ไฟล์แนบ : รับสมัครสอบ ผอ.เขต 2562
เรื่อง : สอบ ผอ. เขต

ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขต สังกัด สพฐ. 2


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close