ข่าวการศึกษา

สพฐ. ส่งเสริมวิทยาการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกล เพิ่มอีก 450 โรงเรียน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ว่า ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน จำนวน 450 โรงเรียน

ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และจัดโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 โดยเพิ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 450 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน และสนับสนุนบอร์ดสมองกลเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โรงเรียนละ 50 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 22,500 บอร์ด

และคู่มือการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright” จำนวน 9,000 เล่ม โดยจัดอบรมทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 และจ.อุบลราชธานี วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

“สพฐ. คาดหวังว่าครูที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ไปพัฒนาและจัดการเรียนการสอน Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะยาว เตรียมพร้อมนักเรียนสู่ความเป็นนวัตกร ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณจะถูกรวมกับสะเต็มศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ออกแบบขั้นตอนวิธี พัฒนาความคิดเชิงนามธรรมและความคิดเชิงคำนวณในกระบวนการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย” นายสุเทพกล่าว

ที่มา : สพฐ.


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close