ข่าวน่าสนใจ

ห้ามข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รับของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท ฝ่าฝืนมีโทษสูงถึงจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ) แจ้งเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2543 มาตรา 103 บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว มาตรา 122 บัญญัติให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ของขวัญ,ของฝาก) ได้ หากเป็นการให้กันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือโดยธรรมจรรยา โดยสรุปได้ดังนี้

1.กรณีรับให้จากญาติได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ทั้งของตนเองและคู่สมรส ซึ่งให้โดยเสน่หา รับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

2.กรณีรับให้จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ รับได้แต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินจำนวน 3,000 บาท

3.รับได้ ถ้าเป็นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เช่น การลดราคา การจับฉลากรางวัล


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close