หนังสือคู่มือ

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ให้ดําเนินการได้ อย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญกําลังใจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ครู ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ คุณภาพของนักเรียนได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน
บทที่ 3 แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการนิเทศ
บทที่ 5 การรายงานผลการนิเทศ
บทที่ 6 บทสรุป

ทั้ง 6 บท ที่กล่าวข้างต้น ล้วนมีความสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนทุกโรงสามารถนําไปปรับใช้ โดยการสร้างรูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศของตนเองได้

ดาวน์โหลด : คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน 

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน 2

ขอบคุณ : สพม.11 และ เว็บไซต์ สอบครู

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!
Close