ข่าวการศึกษา

กพ. เชิญตอบแบบสำรวจประเด็นปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ วันนี้ – 14 มิ.ย. 62

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

      ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการขยายอายุเกษียณเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
      เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นของข้าราชการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงขอความกรุณาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ) และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8818 , 8821
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ 0 2547 1187
ลิ้งก์ตอบแบบสำรวจ : http://survey.ocsc.go.th/plc/

ตอนนี้กระทรวงที่ตอบแบบสำรวจสูงสุดคือ กระทรวงสาธารณสุข  18,482 คน  กระทรวงศึกษาธิการยัง  500 กว่าๆครับ

แบบสำรวจฯ นี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ดังนั้นหากท่านเป็นข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น จะไม่สามารถตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้ได้

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!