ข่าวการศึกษา

กพ. เชิญตอบแบบสำรวจประเด็นปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ วันนี้ – 14 มิ.ย. 62

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

      ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการขยายอายุเกษียณเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
      เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นของข้าราชการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงขอความกรุณาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ) และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8818 , 8821
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ 0 2547 1187
ลิ้งก์ตอบแบบสำรวจ : http://survey.ocsc.go.th/plc/

ตอนนี้กระทรวงที่ตอบแบบสำรวจสูงสุดคือ กระทรวงสาธารณสุข  18,482 คน  กระทรวงศึกษาธิการยัง  500 กว่าๆครับ

แบบสำรวจฯ นี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ดังนั้นหากท่านเป็นข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น จะไม่สามารถตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close