ข่าวการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

กค 0411.1/ว 233 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

รายละเอียด : คลิกดูหลักเกณฑ์

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close