สื่อการสอน

ดาวน์โหลดคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ สสวท. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 การนำเสนอเนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 เพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีเฉลยคำตอบของกิจกรรมในหนังสือเรียนฯ และ เฉลยคำตอบของหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ซึ่งครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การนำกิจกรรมในคู่มือครูเล่มนี้ไปใช้ ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน

หน้าดาวน์โหลด : คลิกดาวน์โหลดคู่มือครู คณิตศาสตร์ ป.2   ปล. ก่อนโหลดต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close