ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 และการคิดบำเหน็จดำรงชีพ

กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2562

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรา ๔๗/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๑) กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒) กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ บําเหน็จดํารงชีพให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน ห้าแสนบาท โดยให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุต่ํากว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ไม่เกิน สองแสนบาท

(๒) ผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จ ดํารงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบํานาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบําเหน็จ ดํารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท

(๓) ผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ไม่เกิน ห้าแสนบาท แต่ถ้าผู้รับบํานาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าแสนบาท

ในกรณีที่ได้มีการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน การเงินไปแล้ว ให้จ่ายบําเหน็จดํารงชีพแก่ผู้รับบํานาญตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่เหลือ จากสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้รับบํานาญหรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่า กระทําความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้เมื่อกรณีหรือ คดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบํานาญ

ข้อ ๕ การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของผู้รับบํานาญตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการ รับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับ บําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นการขอรับบําเหน็จดํารงชีพตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป ตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าครองชีพภายใต้เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเป็นลําดับ ทําให้ผู้รับบํานาญได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีพ สมควรปรับปรุง อัตราบําเหน็จดํารงชีพ เพื่อให้ผู้รับบํานาญสามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 และการคิดบำเหน็จดำรงชีพ 2

กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 และการคิดบำเหน็จดำรงชีพ 3

กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 และการคิดบำเหน็จดำรงชีพ 4

กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 และการคิดบำเหน็จดำรงชีพ 5

ไฟล์ : กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 และการคิดบำเหน็จดำรงชีพ

Back to top button

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้