ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ : พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close