หนังสือคู่มือ

คู่มือครูวิทยาศาสตร์ ป.2 และ ป.5 จาก สสวท. ปีการศึกษา 2562

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ นี้จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 กับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว วัสดุและการใช้ประโยชน์ รวมถึงแนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรมและแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูสามารถดาวโหลดไปใช้ได้เลย

ตอนนี้ยังไม่ครบนะครับ ยังออกมาเป็นหน่วย เชิญติดตามที่เพจ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.

คู่มือครู ป.2 เล่ม 1 หน่วย 1
https://www.scimath.org/ebook-science/item/10270-2-1
คู่มือครู ป.5 เล่ม 1 หน่วย 1+2
https://www.scimath.org/ebook-science/item/10271-5-1

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close