ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด
1. หนังสือแจ้ง สพท.
2. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานงาน
หนังสือเรียน
ส ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
ส านักการคลังและสินทรัพย์โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๒
เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก
http://plan.bopp-obec.info/
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
https://bopp-obec.info/
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th และ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close