ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 27 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติเชี่ยวชาญ 27 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒  ได้มีมติอนุมัติให้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ได้แก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย 
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย 
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 
นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน 19 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1) นางสุดาพร เจริญพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29
2) นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.เขต 19
3) นางนันทยา พรหมกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
4) นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.เขต 27
5) นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 2
6) นางนิตยา ทองเนียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย ได้แก่ 
1) นายประสิทธิ์ ชาญศิริ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26
2) นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1
3) นางแพวิพา ภูสงัด โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1
4) นางธิดาวรรณ นาคเสน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
สพม.เขต 20
5) นายภิญโญ จินตนปัญญา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง สพม.เขต 13
6) นางสาวละมัย แป้นจุลสี โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2
7) นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต 1
8. นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2
9) นายโกวิท หมื่นทา โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10) นายนิคม ผัดแสน โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11) นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
12) นายสมศักดิ์ เจริญคำ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37
13) นายประดิษฐ์ คำมี โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต 2

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ได้แก่

1) นายเสนอ ทองจีน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ สพป.แพร่ เขต 1
3) นายถาวร คูณิรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
4) นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
5) นายคำปุ่น บุญเชิญ สพป.สุรินทร์ เขต 1
6) นางภานิชา อินทร์ช้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3
7) นายประสงค์ สุภา สพป.นครพนม เขต 2

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!