สื่อการสอน

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2 ป.5 ม.2 ม.5

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นี้ สสวท. จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  รวมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

ต้อง สมัครสมาชิก  ก่อนโหลด

ประกอบไปด้วย รายวิชา วิทยาการคำนวณ   ระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://www.scimath.org/ebook-technology/item/10092-2-10092

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 2

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://www.scimath.org/ebook-technology/item/10093-5-10093

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 3

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://www.scimath.org/ebook-technology/item/10094-2-10094

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 4

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
https://www.scimath.org/ebook-technology/item/10095-5-10095

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 5

ที่มา : สสวท.


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close