ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเษกษาประกาศ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเษกษาประกาศ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่โบราณราชประเพณี สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอด ซึ่งคณะสงฆ์ได้ด าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติ
ได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ดาวน์โหลด :  ราชกิจจานุเษกษาประกาศ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!