ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปรับซ่อมดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2 โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 3

รายละเอียด : ไฟล์แนบ


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close