ข่าวการศึกษา

ลุงตู่ ขอบคุณชาวกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งใจทำงาน จนมีผลความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

วันนี้เพจ ศธ.360 องศา เผยแพร่ข้อความของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ได้เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากมาขอบคุณชาวกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งใจทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล จนมีผลความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ดังข้อความต่อไปนี้

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนด้านการศึกษา ที่ช่วยพัฒนาให้เด็กไทย มีผลการศึกษาที่ดีขึ้น กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แสดงถึงความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (23 มีนาคม 2562) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากมาขอบคุณชาวกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งใจทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล จนมีผลความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

“นายกฯ บอกว่า ผลของความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการพัฒนาครู พัฒนาเด็ก จากยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ ส่งผลให้การทำงานภายใต้รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทีมผู้บริหารทุกท่าน จนส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาสะท้อนออกมาได้อย่างทันใจ

โดยเฉพาะจากความร่วมมือและทุ่มเทในระดับพื้นที่ คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และโดยเฉพาะครูทุกคน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันประสานพลังทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด และยากต่อการเข้าถึง ก็ยังชี้ให้เห็นศักยภาพของผู้บริหาร ครู ตามชายแดน ชายขอบ พื้นที่สูง เกาะแก่ง รวมทั้งพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนนที่ดีขึ้นทุกวิชา

และยังมีเด็กนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 % แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่มพื้นที่ความสามารถแบบกระจายได้ทั่วถึง แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างจริงจัง ดังปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอชื่นชมผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ ที่ช่วยกันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด จากผลคะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นทุกวิชา

ที่สำคัญไม่เพียงแต่ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมในทุกด้านเท่านั้น หากแต่โรงเรียนต่างๆ ทุกท้องถิ่น ทั่วทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานคะแนนที่สูงขึ้นได้ทัดเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่ได้เช่นกัน แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงในการพัฒนาของทุกท้องที่ของ สพฐ. ได้อย่างชัดเจน

คณะรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอแสดงความชื่นชมปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลสำคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ เช่น

– คุณครูทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนอย่างหนัก แม้ในถิ่นทุรกันดารและในโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น
– ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ทั้งทีมบริหารโรงเรียน ทีมศึกษาธิการจังหวัด ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และทีมบริหารส่วนกลาง
– นโยบายลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการครบทุกโรงเรียน
– การพัฒนาครูด้วยคูปองครู 3 แสนกว่าคน และหน่วยพัฒนาครูที่มาจากการคัดเลือกของสถาบันคุรุพัฒนา 276 หน่วย
– การได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยระบบ New DLTV
– การปรับการสอนเป็น Active Learning ของครู
– การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
– การพัฒนางานของครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหานักเรียน
– การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ผู้บริหารส่วนกลาง และ ผอ.สพท. อย่างสม่ำเสมอ
– การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp 17,000 คน
– ความร่วมมือของภาคเอกชน และกลไกการทำงานประชารัฐ ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐและ CONNEXT ED โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และทุกกิจกรรมที่ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส
– การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและอาชีวศึกษาประชารัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
– ความสำเร็จของศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
– เครือข่ายครูทางวิชาการทุกเครือข่าย
– การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งครูและเด็ก ผ่านเครือข่าย internet ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– โครงการต่างๆ เช่น ติวฟรี.com การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English TEPE online DLIT ฯลฯ
– เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ของสำนักวิชาการ นวัตกรรม และอื่นๆ

ขอชื่นชมทุกๆ ท่านที่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จและการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในช่วงเวลาสำคัญที่ผ่านมาด้วยกัน ขอบคุณครับ

ในปีการศึกษาหน้ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ สพฐ. ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อกระจายโอกาสทางคุณภาพการศึกษาให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ เชื่อว่าปีการศึกษาหน้าคุณภาพการศึกษาจะมีการยกระดับได้อย่างทั่วถึงและมากขึ้นอย่างแน่นอน”

.. ผลการทดสอบ O-NET ปีนี้ จะเป็นสัญญาณในทางที่ดีในอนาคตของการศึกษาที่เดินมาถูกทางตามนโยบายที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ กับการลงสู่ปฏิบัติที่สานพลังร่วมกันกับพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
23 มี.ค.2562

ที่มา : เพจ ศธ.360 องศา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!