ข่าวการศึกษา

กอปศ.นำเสนอสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 3 สมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะย่อย

เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา ได้นำเสนอข่าว เกี่ยวกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง  การนำเสนอสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งนำเสนอไว้  3 สมรรถนะหลัก และอีก 10  สรรถนะย่อย ใน ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ดังนี้

ภาพจาก อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า

กอปศ. ได้พิจารณาเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งในร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ได้ส่งมอบให้นายกรัฐมนตรีไปนั้น เน้น โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำการปฏิรูปไปสู่ผลสำเร็จ แต่ระบบการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาเน้นไปที่การสอบ ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ควรเน้นไปที่เรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วย

รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ ประธานอนุกรรมการครูและอาจารย์ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า แต่เดิมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามักมีจุดเน้นที่สมรรถนะการบริหารองค์กร บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร วิชาการ จากการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมสมัยแล้ว

มองว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงการบริหารองค์กรโดยทั่วไป แต่จะต้องมี ๓ สมรรถนะหลัก นี้ประกอบด้วย

สมรรถนะที่ ๑ ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ 
1. การเป็นผู้นำการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาทีมงานผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผู้นำครูในการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียนได้ และ
3. เป็นผู้นำด้านการจัดการสภาพแวดล้อม การศึกษาในยุคปัจจุบัน เห็นว่าการที่ผู้เรียนจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การเรียนการสอนอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบ ทั้งนี้ต้องรวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วย

สมรรถนะที่ ๒ ผู้นำการคิดและการปฏิบัติ (Brain & Behavior) ผู้นำต้องเป็นต้นแบบให้แก่ครู ทั้งเรื่องวิธีคิดและการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ
1.มีกรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset) ผู้นำต้องมีสติปัญญา มองปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้
2.คิดเป็นระบบ และคิดเชิงนวัตกรรม
3.สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม และความเป็นประชาธิปไตย

สมรรถนะที่ ๓ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย (Change & Challenge) ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะย่อย คือ
1.จูงใจครูและนักเรียน ให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ท้าทาย
2.เสริมครูให้ร่วมมือรวมพลัง (collaboration) นำการเปลี่ยนแปลง
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน และ
4.บริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการบริหารและกลไกการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กอปศ.จะนำสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาส่งต่อให้กับคุรุสภาเพื่อเป็นต้นร่างในการกำหนดมาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ต่อไป

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!