ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 39 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม ๒๕๖2
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 39 ราย ได้แก่

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย 
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน 23 ราย ดังนี้ 
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
1) นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2) นางภัสรา ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
3) นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20
4) นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย สพม.เขต 38

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวิตรี ซาตา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย ได้แก่
1) นายครรชิต เผื่อนด้วง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2) นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
3) นายสุรศักดิ์ วาดเขียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2
4) นายวิรัส ภูบุญศรี โรงเรียนบ้านพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 7
5) นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
สพป.นครพนม เขต 1
6) นายอุทัย ปลีกล่ำ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป.เลย เขต 2
7) นายสมพงษ์ โสภิณ โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
8. นายกิจจา จันทร์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2
9) นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1
10) นายดุสิต สะดวก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
11) นางสมร ศิลาคม โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต 1
12) นายอนุกูล ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2
13) นายสมนึก ทองคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
14) นายบุญลือ สุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา สพป.พังงา
15) นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
16) นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
17) นายระดับ ตาเต โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3
18) นางอัญชลี นากแก้ว โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จำนวน 16 ราย ดังนี้ 

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่นายจำนงค์ กล่อมแก้ว สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ได้แก่
1) นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 2
2) นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี สพม.เขต 13
3) นายรอง ปัญสังกา สพป.เลย เขต 1
4) นายไพศาล ปันแดน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
5) นายเจริญ ราชโสภา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
6) นายเกิดมี สอนเมือง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
7) นายอดุลย์ กองทอง สพป.ยโสธร เขต 1
8. นายดำหริ งิมสันเทียะ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
9) นายรตนภูมิ โนสุ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
10) นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ สพป.ลำพูน เขต 1
11) นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก สพม.เขต 26
12) นายวิสิษฐ์ ชดกิ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 1
13) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ สพป.เชียงราย เขต 4
14) นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ สพม.เขต 27
15) นายอภิชัย ทำมาน สพป.หนองคาย เขต 1

ไฟล์แนบ : อนุมัติเชี่ยวชาญ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!