ข่าวการศึกษา

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (เพิ่มเติม)

คำถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (เพิ่มเติม)

ข้อ 1 กรณีเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างรอบการประเมินจะต้องนำผลการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง มารวมกัน ดังนั้น กรณีครู
เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งเป็น ผอ.ร.ร.การนำผลการปฏิบัติงานมานับรวมกันอย่างไรตัวอย่าง ณ วันที่ 1 ต.ค.61
ดำรงตำแหน่งครู ต่อมา ณ วันที่ 1 มี.ค.62 เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ผอ.ร.ร.นำผล การประเมินมานับรวมกันมีวิธีการอย่างไร
แบบประเมินคนละแบบ ตัวชี้วัดคนละอย่าง ผู้ประเมินแต่ละช่วงคนละคนกัน เป็นครู 5 เดือน เป็น ผอ.ร.ร. 1 เดือน
(ยกตัวอย่างจากประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มี.ค.62 นี้ซึ่งยังไม่รู้วิธีการเลยค่ะว่าต้องทำอย่างไร)

คำตอบ

1. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ตามข้อ 12 วรรคสอง ระบุว่า
“ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอนเลื่อนตำแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ 10 (9) (ช)
ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย”

2. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 4 ระบุว่า“การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง
ตามปีงบประมาณ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป และครั้งที่ 2
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน”  โดยให้นำผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน

ฉะนั้น สพท.ต้องนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งครูระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาระหว่างวันที่ 1 มี.ค.2562 – 31 มีนาคม 2562เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ สพท. ตามข้อ 11.2ของแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรายนี้ข้อ 2 กรณีครูถึงแก่กรรมวันที่ 15 ก.พ.2562มีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้วมา 4 เดือน 15 วันมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จตามกฎ ก.ค.ศ. ข้อ 18

รายละเอียดเพิ่มเติม : ถามตอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน

อ้างอิง : https://www.kroobannok.com/86386

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close