หนังสือราชการ

สพฐ.ตอบข้อหารือ เรื่อง ให้ ผู้สมัคร สส. ใช้สถานที่หาเสียง

วันนี้ไลน์ Obecline 2018 ของ สพฐ. ได้เผยแพร่หนังสือ ตอบข้อหารือ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สถานศึกษาขออนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดเวทีปราศรัยหรือหาเสียง จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่  โดย สพฐ. ตอบมาดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาสามารถพิจารณาอนุญาตได้ แต่การดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องดําเนินการด้วยความเป็นกลาง โดยให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกัน รวมทั้งต้องระมัดระวัง มิให้มีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทําการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ : http://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1552469459x1611831172_1.pdf

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!