ข่าวการศึกษา

สทศ. ชี้แจงกรณีบทความในแบบทดสอบ O-NET ม.3 คล้าย GAT ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

สทศ. ชี้แจงกรณีบทความในแบบทดสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่แบบทดสอบและเฉลยคำตอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

ในสื่อออนไลน์ได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทความในแบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ (สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562) ว่า อาจจะเป็นบทความเดียวกันกับแบบทดสอบ GAT ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 มีนาคม 2560) นั้น 

จากกรณีดังกล่าว สทศ. ขอเรียนว่า ในแบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับบทความในแบบทดสอบ GAT ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2560 ปีการศึกษา 2560 แม้ว่าบทความจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่รูปแบบคำถาม ตัวเลือก และระดับความยากง่ายแตกต่างกันเป็นไปตามหลักสูตร ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ระดับชั้นและแต่ละประเภทการทดสอบ 

ในส่วนของข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ตามบทความฯ คำถามเป็นการวัดในเรื่องไวยากรณ์การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศ และคำศัพท์

ในส่วนของ GAT ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 ตามบทความฯ เป็นการวัดทักษะการเขียน โดยเน้นการวัดความสามารถในการวิเคราะห์ตัวบทความที่กำหนดให้ ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์เหตุการณ์ รูปแบบประโยค และการจับประเด็นสำคัญในบทความ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกคำตอบ

ดังนั้น ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเชื่อมั่นในแบบทดสอบของ สทศ. ว่า มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพจาก GAT Community

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!