ข่าวการศึกษา

ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ ยกเลิกหลักสูตร EP-MEP ให้ปรับเป็น IEP

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ ทดแทนของเดิมที่ใช้มาแล้วกว่า 10 ปี โดยบอร์ด กพฐ.ยกเลิกหลักสูตร EP-MEP ให้ปรับเป็น IEP เน้นวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น แต่วิชาอื่นสอนเป็นภาษาไทย และสอดคล้องในทิศทางเดียวกับการที่มหาวิทยาลัยรับตรงจากเด็กที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเข้าไปเรียนใน International Program (IP) ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเตรียมวางมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ของครูผู้สอน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทุกประเภท ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน

วันนี้ (มีนาคม 2562รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ใหม่ เป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International Program (IP) โดยใช้หลักสูตรที่มาจากต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา หรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program IEP) โดยเน้นเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ B2 สามารถสื่อสารเรียนรู้และทำงานในสภาพแวดล้อมหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทุกคน General English Program (GEP) เด็กต้องได้เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เน้นการสอนให้สื่อสารได้ ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริง โดยนำครูจากโครงการ English Boot Camp ที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ และกระจายอยู่ทั่วประเทศมาสอน โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเด็กเพิ่ม

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้หลักสูตร IP จำนวน 19 แห่ง, ใช้หลักสูตร English Program (EP) ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย และใช้หลักสูตร Mini English Program (MEP) ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษบางวิชา รวม 400 สถานศึกษา

เมื่อเด็กเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และภูมิศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ แต่ถึงเวลาไปสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาไทย ทำให้เด็กต้องเรียนหนักและไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงปรับ EP และ MEP ให้เป็น IEP ทั้งหมด โดยเข้มทางด้านภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่น ๆ เรียนเป็นภาษาไทย โดย สพฐ. จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอน EP และ MEP ทบทวนตัวเองว่าจะปรับมาสอนในระดับ IEP หรือ GEP นอกจากนี้ จะเปิดเว็บไซต์ในการจัดหาครูต่างชาติ เพื่อให้ครูต่างชาติสามารถสมัครและส่งคุณสมบัติของตนเองมาไว้ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อให้สถานศึกษาที่ต้องการครูต่างชาติเข้ามาชอปปิ้งครูได้ ซึ่งจะเป็นการตัดนายหน้าหาครูเข้ามาสอนออกไปและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน รวมทั้งให้ สพฐ.จัดทำสัญญาจ้างงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากลได้จัดทำคู่มือ English Handbook Draft สพฐ. จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันในปีการศึกษา 2562 มีผลกับโรงเรียนทุกสังกัดทั้ง สพฐ. และโรงเรียนเอกชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง   : ปรับหลักสูตร EP MEPกำหนดใหม่3หลักสูตร (คลิป)

ที่มา : ข่าว ศธ.360องศา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!