สาระความรู้

แจกหนังสือ โรงเรียนที่ดี Good Schools

หนังสือ โรงเรียนที่ดี Good Schools  เป็นหนังสือที่  นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พูดถึงเมื่อคราวประชุม ผอ.สพท. ที่ผ่านมา และมีการส่งไฟล์หนังสือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ครูได้อ่าน แอดมินจึงนำมาฝากเพื่อนครู ผู้บริหารได้ลองอ่านดูครับ

คํานํา
ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา มีผลการศึกษาวิจัยที่ทําให้เราทราบว่าโรงเรียนที่ดี มีลักษณะอย่างไร การปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความสําเร็จต้องทําให้โรงเรียนดีก่อน โรงเรียนที่ดี คือ โรงเรียนที่ทําให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยที่ดีงาม ประสบความสําเร็จ ทางวิชาการ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป ปัจจุบันมีคําศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ในวงการศึกษา เช่น การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function, EF), Growth

Mindset, Professional Learning Community (PLC), ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกค้นพบและปรากฏในการศึกษาวิจัย เรื่องลักษณะของโรงเรียนที่ดีมานานแล้วโดยไม่ได้ใช้คําดังกล่าวข้างต้น ผมได้ศึกษา ทบทวนงานวิจัยต่างๆ และได้นํามาเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ตามที่ท่านจะได้อ่านต่อไป
ผมหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าในระดับใด ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จะได้เข้าใจเรื่องโรงเรียนที่ดีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  โรงเรียนที่ดีย่อมนําไปสู่สังคมที่ดี

ด้วยความปรารถนาดี
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กุมภาพันธ์ 2562

แจกหนังสือ โรงเรียนที่ดี Good Schools 2

โหลด : โรงเรียนที่ดี Good Schools

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close