ข่าวการศึกษา

ผลประชุมคุรุสภา แก้ไขเรื่องมาตรฐานวิชาชีพจาก 11 เหลือ 4 มาตรฐาน

ผลประชุมคุรุสภา แก้ไขเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า

ที่ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) เสนอปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบในด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จาก 11 ด้าน ให้ลดเหลือ 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู เช่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม, ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯลฯ

2.ด้านความรู้และศาสตร์การสอน เช่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและรู้เท่าทันสังคม บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

3.การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เช่น พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่พัฒฯนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร ฯลฯ

4.ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เช่น ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปคุรุสภาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557

“คุรุสภาไม่ได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ เนื่องจากในมาตรา 49 ของพ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลัก ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน

เพราะฉะนั้น ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขประกาศข้อบังคับเพียงเล็กน้อยว่าด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จาก 11 ด้าน ให้เหลือ 4 ด้าน ซึ่งแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่เน้นเรื่องของสมรรถนะให้ชัดเจนขึ้น เพราะจะมีผลต่อการนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อเป้าหมายกำหนดว่าให้จัดการเรียนการสอนให้ได้สมรรถะ”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!