เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ชื่องานวิจัย    รายงานผลการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) เพื่อยกระดับโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ชื่อผู้วิจัย        นางศศิธร พรัดมะลิ
ตำแหน่ง         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ปีการศึกษา   2560

ไฟล์แนบ : https://drive.google.com/file/d/1rqrAiFdLEOPJq3pQz8F1mc_PG1F44bIH/view?usp=sharing

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close