การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

แนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  สพฐ. โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้เผยแพร่หนังสือเวียนที่ ศธ 04010 / ว 3964  เรื่องการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน โดยยกเลิกแนวทางที่เคยประกาศเมื่อ 23  มกราคม 2561  เพื่อเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา คือ

  1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกาใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียนลงวันที่ 23 มกราคม 2561   บรรดาประกาศใดที่ขัดกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศ (ใหม่) นี้แทน
  2. ข้อสอบที่ใช้ปลายปีของผู้เรียน ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบสั้น หรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย
  3. ข้อสอบที่ใช้ปลายปีของผู้เรียน ให้สถานศึกษาเลือกใช้แนวทางดังต่อไปนี้

3.1 ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดแนวคิดขั้นสูง  มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร  และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

3.2 ข้อสอบของสถานศึกษาอื่น ที่เป็นข้อสอบวัดแนวคิดขั้นสูง    มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร  และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน เช่นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นต้น

3.3 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (18 ตุลาคม 2561)

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!