ข่าวการศึกษา

กศจ.กทม.แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รร.ทั้งประถม และ มัธยม รวม 50 ตำแหน่ง

กศจ.กทม.แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รร.ทั้งประถม และ มัธยม
รวม 50 ตำแหน่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กรุงเทพมหานคร ว่า
ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 ตำแหน่ง ( มัธยม 45โรงเรียน และ ประถม 5 โรงเรียน)

โรงเรียนมัธยมได้แก่
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายโสภณ กมล
2. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสหชัย สาสวน
5. โรงเรียนสตรีวิทยา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางวรรณดี นาคสุขปาน
6. โรงเรียนหอวัง ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายเลิศศิลป์ รัตนมุกสิก
7. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสุมนา ธิกุลวงษ์
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
9. โรงเรียนบดินทรเดชา ๒ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายเกษม สมภักดี
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสมพร สังวาระ
11. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
12. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายพิทักษ์ เอ็นดู
13. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายธนะกุล ช้อนแก้ว
14. โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายวิเชียร ชุติมาสกุล
15. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
16. โรงเรียนสิริรัตนธร ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางบุสบง พรหมจันทร์
17. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
18. โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้
19. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสุพจน์ หล้าธรรม
20. โรงเรียนศรีอยุธยาฯ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายไชยา กัญญาพันธุ์
21. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายขวัญชัย ไกรธรรม
22. โรงเรียนบางกะปิ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา
23. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน
24. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสาววรรณา ทองสีไพล
25. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายมสัส ปิ่นนิกร
26. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสุภาณี ธรรมาธิคม
27. โรงเรียนเทพลีลา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายรังสรรค์ นกสกุล
28. โรงเรียนบางมดวิทยา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
29. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
30. โรงเรียนวัดพุทธบูชา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายเทพพร อาจเวทย์
31. โรงเรียนราชดำริ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสายัณห์ ต่ายหลี
32. โรงเรียนนนทรีวิทยา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย
33. โรงเรียนราชบพิธ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายศรายุทธ รัตนปัญญา
34. โรงเรียนราชวินิตบางเขน ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
35. โรงเรียนปัญญาวรคุณ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสาวเยาวณี เสมา
36. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์
37. โรงเรียนวัดอินทราราม ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
38. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายวัชราบูรณ์ บุญชู
39. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
40. โรงเรียนสายปัญญาฯ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
41. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล
42. โรงเรียนวัดรางบัว ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล
43. โรงเรียนกุนนทรีรุทธารามวิทยาคม ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายสุรชัย โสภาพรม
44. โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดเบญจมบพิตร ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นางปัณฑารีย์ บุญแรง
45. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่ นายชัยเดช ไสยเดช

ระดับประถมศึกษา
1.โรงเรียนพญาไท ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่
นางจันทนา ทองศรีงาม
2.โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่
นางพีรานุช ไชยพิเดช
3.โรงเรียนวัดอมรินทราราม ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่
นางภารดี ผางสง่า
4.โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่
นายกฎทบวง รัตนพลที
5.โรงเรียนบ้านหนองบอน ฯ ผู้ที่ได้รับพิจารณาได้แก่
นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์

ทั้งนี้ส่วนตำแหน่งว่างที่เหลือจะนำไปประกาศให้ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาและผู้ที่ไม่ได้เขียนคำร้องขอย้ายได้มีโอกาสเขียนคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมอีกครั้ง จากนั้นจะนำตำแหน่งว่างที่เหลือดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!