ข่าวการศึกษา

ศธ.นำหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินในโรงเรียน

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายมาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น, นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คุณวิเวียน เลา ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Cha-Ching Curriculum (ชะ-ชิ้ง)” หลักสูตรพัฒนาครูในระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) ให้กับโรงเรียนในประเทศไทย เพื่อสอนเรื่องการใช้เงินอย่างถูกต้องให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันให้เด็กได้เรียนรู้ที่มาของเงิน พร้อมทั้งปลูกฝังการใช้เงินและออมเงินอย่างรู้คุณค่า โดย Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) เป็นหลักสูตรที่ใช้มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2561 จะนำมาใช้ในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนไทยเป้นอย่างมาก

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น มีวัตถุประสงค์ที่จะนำหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) เข้ามาช่วยเติมเต็มการจัดการศึกษาด้านทักษะการบริหารการเงินของประเทศไทยเนื่องจากหลักสูตรในโรงเรียนของไทยยังไม่มีการสอนเรื่องนี้ จึงเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของเด็กและเยาวชนที่จะได้เรียนรู้หลักสูตรดี ๆ เช่นนี้ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

นายมาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น กล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรอบรู้ด้านการเงิน ที่เข้ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างอนาคตทางการเงินให้แก่เด็กและเยาวชน พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น จึงได้ร่วมกับการ์ตูนเน็ตเวิร์ค เพื่อพัฒนาโครงการการ์ตูน Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) ในการให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการเงิน โดยคาดว่าในปีนี้สื่อ Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) จะเข้าถึงนักเรียนไทยได้จำนวนมากถึง 22,000 คน

นายวิเวียน เลา ประธานมูลนิธิจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า โครงการต่าง ๆ ของจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ จะสอดคล้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความพร้อมในการทำงาน การเป็นเจ้าของกิจการ และความรอบรู้ด้านการเงิน จึงได้มีส่วนร่วมกับการจัดหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง)​ที่มีโรงเรียนกว่า 1,000 แห่ง ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ ปัจจุบันหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) สามารถเข้าถึงนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มากกว่า 100,000 คนแล้ว

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทางการเงินในอนาคต นำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ จูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย จึงเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อพัฒนาความคิดทางเศรษฐศาสตร์และสอนให้เด็กได้เรียนรู้ความพอเพียงตั้งแต่เยาว์วัย

“หลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) คือ สื่อการเรียนการสอนความรู้ด้านการเงินให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านการ์ตูน ซึ่งใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงวัยและดึงดูดใจ เพื่อสอนเด็กเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารเงินพื้นฐาน ได้แก่ “การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งปัน” โดยที่ผ่านมาได้นำหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) ไปใช้ในประเทศต่าง ๆ แล้ว อาทิ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น และในปี 2561 Prudence Foundation ร่วมกับมูลนิธิ Junior Achievement นำหลักสูตร Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) มาจัดอบรมให้แก่ครูไทย จำนวน 600 คน ใน 4 จังหวัด ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย คือ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น โดยครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และสื่อการสอนด้านการบริหารเงินที่ได้รับ ไปปรับใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เข้าถึงได้ และนำไปปฏิบัติได้จริง”

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. 360 องศา)

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!