ข่าวการศึกษา

ผลประชุมองค์กรหลัก ศธ. 16/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับเข้าร่วมประชุม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประเด็นหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้

● ให้ทุกหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100:1

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการส่งเสริมจ้างงานคนพิการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550… และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ในอัตราผู้ปฏิบัติงานต่อคนพิการ คือ 100: 1 คน ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการต้องพยายามดำเนินการให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

● นายกฯ ติดตามข้อสั่งการด้านการศึกษา

นายกรัฐมนตรีได้ติดตามข้อสั่งการด้านการศึกษา 14 ข้อ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งสร้างระบบในการดำเนินการและพัฒนางานอย่างเข้มข้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ การลดการบ้าน, การยกเลิกสอบเข้าเรียนระดับอนุบาลและการสอบภาษาอังกฤษชั้น ป.3, การปรับปรุงตำราเรียน, การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนการลดงานธุรการและงานเอกสารของครู เป็นต้น

● ศธ.เดินหน้าสร้างการรับรู้งานด้านการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารข้อมูล ผลการดำเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทุกวันนี้เราทำงานมีความก้าวหน้าในหลายเรื่อง แต่ประชาชนยังรับรู้ไม่มากพอ จึงต้องการให้ปรับรูปแบบการสื่อสาร โดยอาจใช้เทคนิค “พูดตรงจุด-เข้าใจง่าย-สร้างผลกระทบมาก” เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของประชาชนและสาธารณชนให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ กำลังเตรียมตั้ง “คณะทำงานสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงศึกษาธิการ” โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน และนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นเลขานุการ

 ที่มา : ศธ 360 องศา

แสดงความเห็น