ข่าวการศึกษา

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.

– การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย -ร่าง- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….
Download

– สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น -ร่าง- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….
Download

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก