เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

เรื่อง          การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา   นางวรรณวิไล เมืองมา   ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านปูเต้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2560

 

การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานมีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน ระยะเวลาในการทดลอง 4 ปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ1 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 7 ชุด ซึ่งใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 แผนและแบบทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ชุด มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรวม E1/E2 มีค่า เท่ากับ 81.57/81.15 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาได้
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนได้รับการพัฒนาด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.81 คิดเป็นร้อยละ 56.03 ส่วนหลังจากได้รับการพัฒนาด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.12 คิดเป็นร้อยละ 80.38 แสดงให้เห็นว่าทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการพัฒนาด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า ก่อนการทดลองและเมื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t –test พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า t จากการคำนวณ เท่ากับ 22.0276* ซึ่งสูงกว่าค่า t ในตาราง แสดงว่าทักษะคณิตศาสตร์ของการพัฒนาด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!