ข่าวการศึกษา

แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางฯ ตามลิงค์ http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/…/6/10126_12170.pdf

ในการดูแลเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี (Care) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม การส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านในเด็กวัยนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญใน
การวางรากฐานสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกาย รวมถึงสมรรถนะในการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต ซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้มีความต้องการในการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพฤติกรรมทางด้านพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเด็กแต่ละคนจะมีพื้นอารมณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมา
มีอย่างหลากหลาย ทำให้ผู้ดูแลต้องเอาใจใส่ สังเกต ให้รู้จักเด็กแต่ละคน ซึ่งเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีจาก
ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใกล้ชิด เรียนรู้จากประสาทสัมผัส ประสบการณ์ในกิจวัตรประจำวันและ
กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการให้เหมาะสมตาม
ลำดับขั้นตอนของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิด…

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!