สื่อการสอน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก สสวท.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้ที่ http://bit.ly/2HOMtpN

ระดับประถมศึกษา : http://www.xn--12cg5gc1e7b.com/14146

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : http://www.xn--12cg5gc1e7b.com/14190

 

แสดงความเห็น

แท็ก