ข่าวน่าสนใจ

รัฐเดินหน้าปรับปรุงกฎหมาย!! ให้ประชาชนสามารถตัดไม้มีค่าในที่ดินของตัวเอง 16 ชนิด ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 2561 เห็นชอบในหลักการ การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์

สาระสำคัญ
1.เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 2484 ในมาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้ไม้สัก และไม้ยาง รวมถึงไม้ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 อีก 16 รายชื่อ ไม่ว่าขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม การทำไม้หรือนำไปใช้ประโยชน์จึงต้องมีการอนุญาตตามกฎหมาย

2.เมื่อประชาชนปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เช่น ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม่สามารถตัดได้ ทั้งที่ตั้งใจปลูกไว้เป็นธนาคารต้นไม้ เพื่อตัดขายเป็นทุนการศึกษา หรือเป็นทุนแต่งงาน รวมทั้งมีเงินใช้ยามเกษียณ

3.กรมป่าไม้จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบกำกับ ควบคุม ตรวจสอบย้อนกลับ การรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ

อ่านเพิ่มเติมที่ : http://bit.ly/2rj5z05

แสดงความเห็น

แท็ก