ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน  

ดาวน์โหลด # เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายนักเรียน ล่าสุด #

การจำหน่ายนักเรียน  หมายถึง  การดำเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยู่สาเหตุที่จะจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ทีอยู่  5  สาเหตุ  คือ

 1. นักเรียนย้ายโรงเรียน
 2. นักเรียนถึงแก่กรรม
 3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
 4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
 5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

     5.1  กรณีนักเรียน  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     5.2  กรณีนักเรียน  เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

การจำหน่ายนักเรียนแต่ละสาเหตุมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้

กรณีนักเรียนย้ายโรงเรียน

 1. สถานศึกษา ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่ขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อสำนักเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ  พฐ.19)
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำกับดูแลสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก  พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ  (แบบ พฐ.24)

2.1  อนุญาต  กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า  (กรณีย้ายภายในสำนักงานเขตหรือภายในสังกัดเดียวกัน)  หรือได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กรณีย้ายต่างสำนักงานเขตหรือต่างสังกัด)  ว่านักเรียนที่ขอย้ายได้เข้าเรียนแล้ว

2.2  ไม่อนุญาต  กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า  (กรณีย้ายภายในสำนักงานเขตหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กรณีย้ายต่างสำนักงานเขตหรือต่างสังกัด)  ว่านักเรียนที่ขอย้ายไม่ได้ไปเข้าเรียน  (แบบ พฐ.19)

 1. สถานศึกษา จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รับอนุญาต
 2. สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียน กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่อนุญาตให้จำหน่ายนักเรียน  เนื่องจากไม่ไปเข้าเรียนตามที่ขอย้าย  หากไม่สามารถติดตามนักเรียนมาเข้าเรียนได้  ให้ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  ด้วยเหตุนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

 

กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม

 1. สถานศึกษาขอสำเนาใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครอง โดยตรวจสอบกับสำเนาเอกสารฉบับจริงก่อนดำเนินการ
 2. สถานศึกษา ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  (แบบ  พฐ.19)
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจำหน่ายนักเรียน  และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ  (แบบ พฐ.26)
 4. สถานศึกษาจำหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียน

 

กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน  และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

 1. สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนออกจากผู้ใหญ่บ้าน  หรือกำนัน  หรือจากอำเภอ/กิ่งอำเภอ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  (แบบ พฐ.25)
 2. สถานศึกษา ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานานผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีตัวตนในพื้นที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  (แบบ พฐ.19)
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตจำหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ  (แบบ พฐ.26)
 4. สถานศึกษาจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

 

กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้นักเรียน  เรียนอยู่ในสถานศึกษาต่อไป  ให้สถานศึกษาพิจารณาจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีทราบ  (แบบ พฐ.27)

 

กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา
1.  กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หก  ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หกแล้วให้ดำเนินการ

1.1    จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

1.2  รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีทราบ  (แบบ พฐ. 27)

1.3  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หก  ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการของนักเรียนทราบ  และดำเนินการรับนักเรียนต่อไป  (แบบ พฐ.08)

 1. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้ว ให้ดำเนินการ

2.1  จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

2.2  รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีทราบ  (แบบ พฐ.27)

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close