ภาพเด่น

TEPE Online อบรมที่บ้านหรือ รร. ไม่ต้องเดินทาง

TEPE Online อบรมที่บ้านหรือ รร. ไม่ต้องเดินทาง
——————————————
เปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เขตพื้นฯเปิดระบบให้ ครูเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายในระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครู 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม : https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/13913

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close