ข่าวการศึกษาสาระความรู้

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย TEPE Online

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา
ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!