การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บรรยายพิเศษ
 – เตรียมเส้นทางอาชีพ ม.ต้น โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (นางสุกัญญา งามบรรจง)
 – Where do we go from here? โดย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (ดร. เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า)

เอกสารประกอบการบรรยาย (สพฐ.)
 – หลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
 – แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย อ. พรพรรณ โชติพฤกษวัน

เอกสารประกอบการบรรยาย (สสวท.)
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
– ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น (สพป.)
มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สพม.)

เอกสารประกอบการประชุม
– ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
– สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
– สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
– การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!