การเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้  อธิบายเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

เรื่องที่เกี่ยวข้อง http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=24

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button