ข่าวการศึกษา

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อสื่อได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

ไฟล์แนบ : ที่ ศธ 04010/ว568

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก