การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2558

การประชุมชี้แจงศูนยสอบ O-NET ปการศึกษา 2558

กลุมงานบริหารการทดสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

onet

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button