สื่อการสอน

แจกฟรี บทอาขยานภาษาไทย

บทอาขยานภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

บทกวีที่ดีเป็นพลังแห่งภูมิป๎ญญาทําให้ผู้อ่านผู้ฟ๎งได้รับรสแห่งถ้อยคํา รู้จักความงามความดี และความ
จริงอันเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และได้รับแบบอย่างในการแต่งคําประพันธ์ตามความสนใจ เป็นสื่อ
ส่งเสริมจิตสํานึกและร่วมกันของคนไทยในฐานะรากร่วมทางวัฒนธรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในอดีต
จวบจนป๎จจุบัน ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงกําหนด
ให้ผู้เรียนท่องจําบทกวีที่ดี ที่คัดสรร หรือที่เรียกว่าบทอาขยานสืบเนื่องมาทุกหลักสูตร
หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 นี้ สิ่งปรับปรุงคือ ปรับจากคําว่าช่วงชั้นเป๐นชั้นปี สําหรับการศึกษาภาคบังคับและยังคงคําว่าช่วงชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และปรับข้อความบางตอนแก้ไขตัวสะกดการันต์ให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลด : บทอาขยานภาษาไทย 

 

@rukkroo

 

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close