ข่าวการศึกษา

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคํานวณ หลังปรับปรุงใหม่

เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีสรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัด  เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคํานวณ หลังปรับปรุงใหม่ 2

และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสาร สรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด ง.๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ   ว.๔.๒ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  ดังเอกสาร ดาวน์โหลด

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close