ข่าวการศึกษา

สารวันเด็กแห่งชาติ 2561 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

[ads1]

สาร
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี
เนื่องโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ”  ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561
………………………………

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2561 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน

เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  เด็กๆจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต  โดยรู้จักคิด  รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก  และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อธำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

วันเด็กแห่งชาติปีนี้  ผมได้มอบคำขวัญว่า  “รู้คิด  รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ  ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน  หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และเป็นคนดีของสังคม  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ  ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ  เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2561  ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน  จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์  แข็งแรง  เพื่อเป็นพลังสำคัญ  ในการพัฒนาประเทศไทยของเรา  ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์ สารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

แสดงความเห็น

แท็ก