ข่าวการศึกษา

จัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หนังสือแจ้งเขต สพท.
บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รวมเขต
บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง
บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
รายชื่อโรงเรียนที่ไมได้รับจัดสรร

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา