ข่าวการศึกษา

สพฐ.จัดสรรงบประมาณเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หนังสือแจ้งเขต สพท.
บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รวมเขต
บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง
บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
รายชื่อโรงเรียนที่ไมได้รับจัดสรร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close