สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้นำข้อปฏิบัติในการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มาให้รับทราบเป็นความรู้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้

การปล่อยโคมลอย-ช่วงเทศกาลลอยกระทงทำได้หรือไม่-ต้องปฏิบัติอย่างไร.pdf
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=