การเรียนการสอนสื่อการสอน

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เอกสาร “แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” เล่มนี้มุ่งหวัง
ให้สถานศึกษาได้รู้และเข้าใจความหมาย หลักการพัฒนา จุดเน้นและวิธีการเรียนรู้ตลอดจนแนวทาง
ในการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อีกทั้งให้เห็นภาพความสอดคล้องระหว่าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close